Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
 
 

Obchodní podmínky pro dodávky produktů a služeb INPAP PLUS s.r.o.

 

 

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost INPAP PLUS s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 29213517 (dále jen „Dodavatel“), jako dodavatel produktů a služeb v souladu s jejím předmětem podnikání, zejména v oblasti papírenského, obalového, drogistického a kancelářského zboží za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Produktů a Služeb pro své zákazníky.

2) Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi INPAP PLUS s.r.o. a Zákazníkem nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb, nebo provedením objednávky e-shopu www.inpap.cz/eu společnosti INPAP PLUS s.r.o., potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, a že je v celém rozsahu akceptuje.

3) Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Dodavatele www.inpap.cz/eu.

II. Vymezení pojmů

1) Produktem se rozumí jakékoli typizované zboží specifikované a nabízené v Katalogu, označené názvem a objednávkovým číslem, a/nebo jakýkoli výrobek (dílo) zhotovený na základě individuálního požadavku Zákazníka, jehož provedení je nabízeno v Katalogu.

2) Službou se rozumí jakékoli služby specifikované a nabízené v Katalogu.

3) Katalogem je konkrétní seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný neoficiální internetové adrese Dodavatele www.inpap.czwww.inpap.eu, který představuje pro stanovené období aktuálně platnou nabídku Produktů a Služeb zajišťovaných Dodavatelem. Katalog je platný okamžikem zveřejnění na uvedené internetové adrese, a to do doby jeho zrušení nebo zveřejnění nového s pozdějším datem. Zveřejněním nového Katalogu se automaticky ruší ten předchozí. K aktualizaci Katalogu dochází průběžně po celý rok. Katalog je jako informační materiál, který však nemá závazný charakter.

4) Zákazníkem je osoba, která v souladu s těmito VOP objedná u Dodavatele Produkty/Služby.

5) Objednávka je jednostranný právní úkon Zákazníka, kterým Zákazník objednává u Dodavatele Produkty/Služby a která je vystavena v souladu s čl. IV) nebo čl. X) těchto VOP.

6) Dodací místo je adresa určená Zákazníkem, jako místo k předání a převzetí Produktů nebo místo poskytnutí Služeb, která je na území České republiky a Slovenské republiky.

7) Dodací doklad je dokument, na základě kterého je potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů/Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Jako dodací doklad se rozumí i Faktura.

8) Ceník je aktuálně platný přehled cen uveřejněný na www.inpap.cz Produktů/Služeb, který stanoví závazně sjednané ceny mezi Dodavatelem a Zákazníkem za plnění Dodavatele.

9) Reklamací se rozumí písemný právní úkon Zákazníka směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost Produktů/Služeb, učiněný v souladu s reklamačními podmínkami.

III. Smlouva

1) Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou Produktů/Služeb vzniká:

 • potvrzením Objednávky Zákazníka, ke kterému dochází buď písemnou akceptací-potvrzením po vystavení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele;
 • uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek Produktů/Služeb mezi Zákazníkem a Dodavatelem, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích Objednávek Zákazníka, které byly akceptovány (přijaty)Dodavatelem způsobem uvedeným v odst. 1) písm. a) tohoto článku;
 • uzavřením samostatné servisní smlouvy, která specifikuje podmínky poskytování Služeb typu servisu kancelářské techniky v rozsahu sjednaném mezi Zákazníkem a Dodavatelem a na základě které dochází k průběžnému nebo opakovanému poskytování sjednaných Služeb.

2) Smluvní vztah založený způsobem uvedeným v odst. 1) tohoto článku je dále v těchto VOP označován jako „Smlouva“.

3) Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní, nebo smlouvou o dílo, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavírané v režimu zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

4) V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je Objednávka, nedílná příloha, Ceník www.inpap.cz, VOP apod.

IV. Objednávka Produktů/Služeb

1) Zákazník je oprávněn vystavit Dodavateli Objednávku na Produkty/Služby nabízené v Katalogu na stránkách e-shopu: www.inpap.czwww.inpap.eu, a to buď písemně (poštou, elektronicky, e-mail: objednavka@inpap.cz) nebo telefonicky.

2) Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:

 • a) obchodní firma Zákazníka, místo podnikání/sídlo, IČ, DIČ,
 • b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za Zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email),
 • c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množství,
 • d) označení Produktu/Služby podle položek v Katalogu ,
 • e) adresu určenou k předání a převzetí Produktů/Služeb (Dodací místo)
 • f) podpis Zákazníka/oprávněného zástupce.

3) Vystavená Objednávka je pro Zákazníka závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut.

4) Objednávku, která není vystavena v souladu s těmi VOP, případně jinými dokumenty tvořícími Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

5) Dodavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Zákazníkem. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Produkty/Služby nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Dodavatel oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení písemnou formou.

6) Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné závazky vůči Dodavateli. Dále je Dodavatel oprávněn objednávku odmítnout pokud požadované Produkty/Služby nelze dodat na základě chyby třetí osoby, nebo Produkt byl stažen z prodeje, nebo Produkt není skladem, nebo je Služba stažena z nabídky.

7) V případě, že Dodavatel nemá ve lhůtě požadované Zákazníkem k plnění potřebné množství objednaných Produktů/Služeb k dispozici, oznámí to písemně nebo telefonicky Zákazníkovi, po dohodě se Zákazníkem zařadí ho jako čekatele na objednané Produkty/Služby a vede jeho Objednávku v evidenci rezervací (tzv. backorder), ledaže Zákazník Objednávku (její část) po tomto oznámení zruší. Nedojde-li ke splnění takové Objednávky nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů, považuje se taková Objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by nebyla učiněna.

8) Objednávka jiného zboží, než které nabízí Dodavatel v Katalogu (tzv. nekatalogové zboží), je možná pouze na základě písemné smlouvy (objednávky) a podle zvlášť sjednaných dodacích a cenových podmínek. Objednávku takového nekatalogového zboží není Zákazník oprávněn odvolat.

9) Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, nebo změny závazné objednávky ze strany kupujícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 5% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

V. Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb

1) Produkty/Služby jsou dodávány na Dodací místo (a) specifikované Zákazníkem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Zákazníkem v Dodacím místě, potvrzené na Dodacím dokladu nebo Faktuře.

2) Zákazník je povinen objednané Produkty/Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Produktů/Služeb potvrdí Zákazník písemně na Dodacím dokladu, Faktuře, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů/Služeb s údaji uvedenými v Dodacím dokladu. Zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Zákazníka a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty/Služby je k tomu oprávněna.

3) Zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů/Služeb v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu.

4) V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Zákazníka na Dodacích dokladech, považuje se dodávka Produktů/Služeb za řádně splněnou a Zákazníkem převzatou, ledaže Zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.

5) Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změnách Dodacích míst určených k převzetí Produktů/Služeb. Do té doby je dodávka Produktů/Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místa a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produkt/Služeb.

6) Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla Dodací list nebo faktura.

7) Okamžikem převzetí Produktů doloženým Dodacím dokladem dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.). K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

8) Poškozené zboží přepravou - po převzetí zásilky od přepravce prosím ihned zkontrolujte stav zboží, pokud je zboží jakkoliv poškozené sepište s přepravcem zápis o škodě a kontaktujte nás nejpozději do tří dnů od převzetí zboží od přepravce a sepište reklamaci na poškozenou zásilku.

Pozor je třeba si ponechat obalový materiál - v čem zboží bylo doručeno a stav zboží nafotit.

Pokud neučiníte tyto kroky, nemusíme vyhovět řešení reklamace zboží "poškozením přepravce". Nejsme schopni zpětně za vás tuto reklamaci vyřešit.

VI. Další podmínky dodání

1) Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty/Služby nabízené Dodavatelem v Katalogu splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.

2) Zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včasně plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Odběratel povinen na žádost Dodavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaných Produktů/Služeb. Dodavatel je povinen si potřebnou součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Zákazníka. O dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s dodávkou Produktů/Služeb se prodlužuje termín dodání stanovený dle Smlouvy pro dodávku takovýchto Produktů/Služeb.

3) Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí vrátit Produkty, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že jsou Produkty vráceny zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Dodavatel zavazuje Produkty převzít zpět a vrátit Zákazníkovi Cenu zaplacenou za takovéto Produkty. Bez ohledu na uvedené, Zákazník není oprávněn dle tohoto ustanovení vrátit:

 • Produkty zhotovené či upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, které podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • Produkty typu kancelářského nábytku, u kterého již byla zahájena či dokončena montáž.

4) Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele.

5) Dodavatel je oprávněn ukončit, upravit nebo přerušit dodávku jakýchkoli Produktů/Služeb nabízených v Katalogu OD i v době platnosti takového Katalogu OD, internetové adrese www.inpap.czwww.inpap.eu.

VII. Cena a platební podmínky

1) Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodavatelem na základě Objednávky Zákazníka je stanovena ve výši podle Ceníku dohodnutého mezi stranami. V případě, že má Zákazník svoje dohodnuté ceny (svůj individuální ceník), tak se na takového zákazníka nevztahuje další systém slev, pokud Dodavatel nestanoví jinak.

2) Vystavením Objednávky se Zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty/Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním produktů do hmotnosti 50 kg a maximální obvodové délce: 300 cm = (šířka + výška) x 2 + délka (maximálně 175 cm), u nadrozměrného zboží nebo produktů vyšší hmotnosti se cena dopravy kalkuluje dle skutečných nákladů spojených na přepravu dopravce dle aktuálního ceníku. A dále zejména s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, dodacích listů a dopravy na Dodací místo(a), není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě.

4) Zákazník svým podpisem na těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu nebo objednávkou e-shopu Dodavatele potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty/Služby podle Dodavatelem předloženého návrhu platného Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut Ceník jiný.

5) Dodavatel má právo Ceník upravovat. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí a okamžikem jeho doručení nebo uveřejnění na www.inpap.cz Zákazníkovi se stává součástí Smlouvy.

6) Cena bude hrazena za Produkty/Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

7) V případě první dodávky realizované pro Zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi platbu v hotovosti oproti předání Produktů/Služeb. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele.

8) V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, lhůta splatnosti je určena na základě dohody obou stran kompetentním pracovníkem (oz) Dodavatele. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

9) Slevy, Akce a Výprodej zboží, produktů nelze sčítat, na zboží se již nevztahují další slevy. Slevová/Akční/Výprodejové nebo jinak zvýhodněné nabídky platí vždy do konce aktuálního měsíce nebo do vyprodání zásob.

10) V případě prodlení Zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Dále je Zákazník povinen uhradit všechny vzniklé náklady v souvislosti s jeho prodlením placení pohledávky.

11) Chyba ve stanovení ceny, chybně stanovená cena vznikne například chybou lidského faktoru, chybou v převodu dat třetí strany, chybně zpracovanou editací dat třetí strany, zásahem vyšší moci. Pokud dojde k chybnému stanovení ceny, tak si vyhrazuje Dodavatel právo na odstoupení od smlouvy a to v případě, že chybně stanovená cena neodpovídá ceně obvyklé (ceně běžné) na českém trhu.

Elektronická evidence tržeb

1) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2) Vyjádřením souhlasu s obchodními podmínkami kupující souhlasí s vystavením účtenky pro účely elektronické evidence tržeb elektronickou formou. Kupující obdrží účtenku na e-mailovou adresu, zadanou při vyplňování objednávky.

VIII. Práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost

1) Dodavatel odpovídá za množství poskytovaných Produktů/Služeb, tedy za to, že Produkty/Služby jsou co do množství/rozsahu totožné s Objednávkou.

2) Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty/Služby, s výjimkou Produktů typu občerstvení a Produktů podléhajících rychlé zkáze, záruční dobu v délce stanovenou zákonem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Produktů/Služeb Zákazníkem podle Dodacího dokladu.

3) Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost uplatňuje Zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

4) Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady”) se rozumí:

 • vada v množství Produktů/Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, nebo
 • vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých.

5) Rozpor mezi množstvím Produktů/Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu odst. 5) tohoto článku. V tomto případě se plnění Dodavatele považuje za dílčí.

6) Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů/Služeb nesporně existovaly, avšak Zákazník je nemohl zjistit při převzetí ani při vynaložení veškerého úsilí.

7) Zákazník je povinen při převzetí Produktů/Služeb provést prohlídku Produktů/Služeb vedoucí k odhalení jeho zjevných vad. Pokud je Zákazníkovi dodáno takové množství Produktů/Služeb, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů/Služeb. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10 % převzatých Produktů/Služeb (statistický vzorek).

Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů/Služeb. Obsahuje-li statistický vzorek více než 50 % Produktů/Služeb se zjevnými vadami, je Zákazník oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50 % množství dodaných Produktů/Služeb neuznává.

Stejně tak se neuznává reklamace Produktů/Služeb v množství nad 10 % dodaného objemu Produktů/Služeb, pokud Zákazník při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady Produktů/Služeb v množství přesahujícím tuto hodnotu.

8) Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady je Zákazník povinen doručit Dodavateli reklamaci nejpozději do 7 (sedmi) dnů od předání a převzetí Produktů/Služeb, a to buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná v čl. IX.) těchto VOP.

9) Obsahem sdělení o reklamaci musí být: označení Zákazníka, název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby, množství vadného/chybějícího Produktu/Služby, popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje, uvedení osoby oprávněné jednat v této věci za Zákazníka, datum převzetí reklamovaného Produktu/Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu, u písemné reklamace datum a podpis Zákazníka.

10) Reklamaci, kterou Dodavatel uzná jako oprávněnou, vyřídí v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30ti pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Uznáním reklamace ze strany Dodavatele je také poskytnutí nového plnění. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Zákazníkem uplatněna včas.

11) Reklamaci vyřizuje Dodavatel s ohledem na povahu vady, a to takto:

 • zjevné vady v množství poskytnutím chybějícího nebo výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, není-li to možné pak vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny nedodaných Produktů/Služeb nebo vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů,
 • skryté vady podle volby Dodavatele buď výměnou poskytnutého vadného plnění Dodavatel za bezvadné, vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, nebo opravou vadných Produktů/Služeb.

12) Pokud Dodavatel poskytne Zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění.

13) Dodavatel není odpovědný za následující vady Produktů:

 • a) vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu,
 • b) vady způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Zákazníka nebo třetí osobou,
 • c) nečistoty u zboží označeného nálepkami s cenami jiných osob.

14) Uplatnění reklamace neopravňuje Zákazníka k neuhrazení ceny za Produkty/Služby, ledaže seDodavatel a Zákazník dohodnou jinak.

15) Dodavatel si vyhrazuje právo použít ilustrativní fotografie v katalogu zboží uvedeného na www.inpap.cz a www.inpap.eu.

IX. Kontaktní místa a osoby

1) Kontaktními poštovními adresami Zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.

2) Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Zákazníka (zejména Objednávek, reklamací, atd.) jsou, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, následující:

Adresa sídla dodavatele: INPAP PLUS s.r.o, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8.

Telefonní spojení : 776 007 060 E-mailová adresa: info@inpap.cz , objednavka@inpap.cz

3) Příslušná kontaktní místa (adresy, čísla) zveřejňuje Dodavatel na své oficiální internetové adrese www.inpap.czwww.inpap.eu.

4) Obě smluvní strany jsou kdykoli oprávněny změnit určené kontaktní adresy/osoby/čísla, avšak musí to nejprve s dostatečným předstihem písemně oznámit druhé straně.

X. Doručování

1) Není-li výslovně pro jednotlivé případy stanovena ve Smlouvě konkrétní forma určitého právního úkonu, oznámení nebo sdělení (dále jen „Oznámení“), musí mít veškerá Oznámení dle smlouvy písemnou podobu a musí být doručeny druhé straně poštou, kurýrem, faxem nebo elektronicky na příslušné kontaktní místo.

2) Oznámení jsou považována za doručená:

 • u doručení poštou druhým pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou kontaktní adresu adresáta, není-li doloženo dřívější doručení,
 • u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane mezi v pracovní dny mezi 7:30 a 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno (vyjma doručení Objednávek).

XI. Náhrada škody

1) Každá ze smluvních stran odpovídá druhé straně za škodu, kterou způsobí porušením svých právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, ledaže prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

2) Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí ve splnění jejích povinností dle Smlouvy.

3) O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Dodavatel splní povinnost dle tohoto odstavce uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na své oficiální internetové adrese www.inpap.czwww.inpap.eu.

4) Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé náhradu:

 • ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s plněním Smlouvy; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany
 • škody, která vznikne v souvislosti s Objednávkou vystavenou ústně;

5) Povinnost Dodavatele k úhradě jakékoli smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nevznikne, pokud by k nesplnění této povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

XII. Důvěrné informace

1) Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou smluvní strany úmyslně či opominutím vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

2) Za Důvěrné informace se považují:

 • ujednání Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Dodavatelem, vyjma ujednání obsažených v oficiálně vydaných dokumentech Dodavatele tvořících Smlouvu, jako jsou tyto VOP.
 • veškeré informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, pokud byly tyto v době jejich sdělení zjevně označeny v písemné podobě za „důvěrné“; byly-li poskytnuty ústně a tak i označeny jako důvěrné, je třeba, aby je předávající smluvní strana v písemné formě znovu zjevně označila jako informace „důvěrné“, a to nejpozději do deseti (10) dnů od jejich zpřístupnění ústní formou.

3) Přijímající smluvní strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající smluvní stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup.

4) Pokud jsou Důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající smluvní strana povinna upozornit přijímající smluvní stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

5) Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.

6) Závazek mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou.

XIII. Trvání a ukončení Smlouvy

1) Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

2) Smlouva je uzavřena:

 • na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Zákazníka, nebo
 • na dobu určitou, je-li délka jejího trvání sjednána ve Smlouvě,
 • na dobu neurčitou.

3) Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dojde k ukončení Smlouvy:

 • uplynutím sjednané doby trvání, nebo
 • na základě dohody stran o předčasném ukončení Smlouvy, nebo
 • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle odst. 6) tohoto článku, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

4) Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy:

 • na základě dohody stran o ukončení Smlouvy, nebo
 • písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak, nebo
 • v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle odst. 6) tohoto článku, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

5) Odstoupení od Smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v tomto odstavci není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně.

 

Důvody pro odstoupení jsou následující:

 • každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce),
 • Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele, za které se považuje opakované neplnění povinností Dodavatele podle Smlouvy, které Dodavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.
 • Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením čl. VII odst. 11 a čl. IV odst. 9 těchto VOP.
 • Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Zákazníka, za které se považuje:
  • (i) prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Dodavatelem Zákazníkovi podle Smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní, nebo
  • (ii) opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Dodavatelem Zákazníkovi podle Smlouvy, nebo
  • (iii) jiné podstatné porušení povinností Zákazníka stanovených mu Smlouvou.
 • Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, vyjma:
  • (i) těch, která vzhledem k jejich povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody a smluvních pokutách, a
  • (ii) povinnosti Zákazníka k úhradě ceny za skutečně poskytnuté Služby nebo za zhotovení Produktu - Díla nebo jeho části.
 • K okamžiku účinků odstoupení od Smlouvy:
  • (i) zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Produktů, které nebyly k tomuto okamžiku dodány; ve vztahu k Produktům, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smlouva v platnosti a Zákazník je povinen za takové Produkty Dodavateli zaplatit sjednanou cenu, neoznámí-li Dodavatel Zákazníkovi, že požaduje namísto úhrady takových Produktů jejich vrácení;
  • (ii) zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Služeb, které nebyly k tomuto okamžiku poskytnuty, nedohodnou-li se strany jinak,
  • (iii) má Dodavatel právo vyúčtovat dodávku Služeb, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení Produktu – Díla, a Zákazník je povinen za takové Služby nebo Produkty zaplatit sjednanou cenu,
  • (iv)mají strany právo vyúčtovat smluvní pokuty, jsou-li ve Smlouvě sjednány a vznikla-li povinnost dotčené strany k jejich úhradě.

6) Veškerá Oznámení týkající se zániku Smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1) Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne o odstoupení v této lhůtě a dodrží podmínky níže, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.

2) Rozhodne-li se kupující pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, lze nás pro vrácení zboží kontaktovat na emailu: info@inpap.cz (preferovaný způsob), nebo na našem zákaznickým telefonním čísle: 800 226 699, popřípadě vrácené zboží doručit na adresu našeho výdejního místa: INPAP PLUS s.r.o., Areál Kampos, Blanenská 315/117 budova E, Kuřim 664 34 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

3) Odeslané vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Pro přepravu doporučujeme zboží pojistit.

4) Peníze za vrácené zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného zboží prodávajícímu a to převodem na Váš účet, popřípadě jiným dohodnutým způsobem. Ustanovení tohoto odstavce se netýká zboží, které podléhá zkáze, nebo je vyrobeno na zakázku.

XV. Další a závěrečná ujednání

1) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

2) Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen.

3) Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů.

4) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky.

5) Všeobecné obchodní podmínky Dodavatele platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce Dodavatele www.inpap.czwww.inpap.eu do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění všeobecných obchodních podmínek ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení všeobecných obchodních podmínek platných v době uzavření příslušné Smlouvy.

6) V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí před těmito všeobecnými obchodními podmínkami přednostně ujednání zvláštních podmínek v tomto pořadí:

 • ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce, přednostně před
 • ujednáními v samostatných smlouvách dle čl. III) 1) těchto VOP, přednostně před
 • ujednáními v Ceníku.

7) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Zákazníkem zvláštní podmínky pro nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek.

8) Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Zákazníka a Dodavatele.

9) V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení.

XVI. Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XVII. Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 20. 7. 2012 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky
.

 

 

 

Sídlo společnosti: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 292 13 517
DIČ: CZ 292 13 517
   
Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C 202399
 
Bankovní spojení: UniCredit BANK
Číslo účtu: 2110099581/2700
Výdejní místa:
Adresa: 
 
Areál Kampos, Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34 
(odběrné místo)
Tel.: +420 517 070 025 (zákaznické centrum)
   
Mob.: +420 776 007 060 (zákaznické centrum)
E-mail: info@inpap.cz (pro dotazy)

objednavky@inpap.cz (pro objednávky)
Otevírací doba výdejního místa 1:

Po - Pá 7:00 - 16:00 (po dohodě individuálně)